Veriga

Vključuje uporabnike, ki zvečine nimajo nikogar več, da bi z njimi stopili v socialno interakcijo. To so osebe, ki v svoji življenjski zgodovini zaradi osebnostnih ali drugih težav niso uspele uresničiti primarnih potreb in nekatere, kljub svoji invalidnosti, niso včlanjene v kakšno drugo invalidsko organizacijo. Glavnina izvedbe programa se nanaša na praktična opravila, pogovore, urjenje spomina, branje, sprehode, pisanje pisem, različnih vlog in prošenj, obiske različnih ustanov, centrov za socialno delo, javnih tribun, obiskov bogoslužja, sorodnikov, znancev in invalidskih organizacij. Tako se preprečujejo in blažijo socialne ter psihične posledice invalidnosti. Izvaja se s pomočjo osebne asistence, psihosocialne oskrbe in fizične pomoči. Program je za uporabnike popolnoma brezplačen, vpetost v program je za uporabnike prostovoljna, tako da lahko vedno izstopijo iz programa, zahtevajo drugega izvajalca programa ali pa predlagajo tudi kombinirano pomoč.
Vsebino programa predstavljajo načrtovani obiski uporabnikov na njihovih domovih oziroma tam, kjer so nastanjeni (tudi v zdravstvenih zavodih in bolnišnicah). Program vsebuje tudi vse potrebne oblike podpor v sredstvih, pripomočkih in opremi. Poteka skozi vse dni v letu, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih, ko so te ciljne skupine najbolj osamljene.